Rezultat naših usluga nisu samo ispunjeni obrasci i evidencije, nego relevantni, pravovremeni, stručno prikazani i analizirani podaci na temelju kojih možete donijeti ispravne i kvalitetne odluke za planiranje, vođenje i analizu Vašeg poslovanja.

Individualni pristup klijentu, razumijevanje njegovog poslovanja te pravodobno i stručno vođenje knjigovodstva, ultimativni su cilj našeg poslovanja te naš doprinos Vašem poslovnom uspjehu.

U suradnji s našim partnerima Zagreb data i Enter, našim klijentima omogućujemo da rade na najnaprednijim informatičkim rješenjima prilagođenim veličini, kompleksnosti i djelatnosti kojom se bave, te da optimiziraju i povežu sve svoje poslovne procese u jedinstvenu cjelinu.

Računovodstvo

Bilo da ste mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik u domaćem ili stranom vlasništvu, uvijek se možete pouzdati u naš stručni tim, koji će pružiti pravodobne, pravovaljane i točne informacije u skladu sa svim zakonskim propisima.

Vaš osobni knjigovođa uvijek Vam je na raspolaganju savjetima i podrškom. Bez obzira na složenost i sadržaj upita, uvijek ćemo pružiti stručne, provjerene i pravodobne odgovore.

Sve knjigovodstvene usluge obavljamo u skladu sa zakonima i propisima, Hrvatskim računovodstvenim standardima, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, računovodstvenim politikama klijenta te ostalim propisanim zakonskim regulativama.

Prema potrebama naših klijenata kreiramo mjesečne, tromjesečne i godišnje izvještaje u standardnim formatima ili u izvještajnom formatu klijenta (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, konsolidirana izvješća, izvještaj o troškovima, otvorene stavke kupaca i dobavljača i sl.), kao i sve druge vrste izvještaja ovisno o potrebama i zahtjevima.

Naše računovodstvene usluge obuhvaćaju:

 • Vođenje poslovnih knjiga
  • dnevnik
  • glavna knjiga
 • Pomoćne evidencije
  • registar dugotrajne imovine
  • blagajna
  • ostale pomoćne knjige po potrebi i na zahtjev
 • Porezne evidencije
  • knjiga ulaznih računa
  • knjiga izlaznih računa
  • obračun PDV-a i generiranje svih potrebnih obrazaca
 • Izvještaji
  • salda konta dobavljača i kupaca,
  • analitike plaća radnika,
  • analitike po mjestima troška
  • ostale evidencije na zahtjev
  • izrada računovodstvenih politika
  • izvještaji za potrebe uprave - prema potrebama klijenata kreiramo mjesečne, tromjesečne i godišnje izvještaje u standardnim formatima ili u izvještajnom formatu klijenta (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, konsolidirana izvješća, izvještaj o troškovima, otvorene stavke kupaca i dobavljača i sl.), kao i sve druge vrste izvještaja ovisno o Vašim potrebama i zahtjevima.
 • Platni promet:

  Uštedite vrijeme i prepustite nam formiranje kunskih i deviznih naloga za plaćanje putem elektronskog bankarstva, uz mogućnost vršenja plaćanja.

 • Usluge sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja
  • Godišnji financijski izvještaj -Račun dobiti i gubitka
  • Godišnji financijski izvještaj - Bilanca
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Odluka o utvrđenju financijskih izvještaja i odluka o raspodijeli dobiti/gubitka
  • Prijava poreza na dobit
  • Godišnji statistički izvještaj
  • Konsolidirana izvješća

Obračun plaća

Kao i prema svim zadacima, tako i prema obračunu plaća pristupamo individualno, prema Vašim potrebama i zahtjevima. Nudimo savjete o svim pitanjima koja se odnose na porez na dohodak, socijalno i mirovinsko osiguranje te radno pravo.

Kako je ovo područje predmet stalnih zakonskih izmjena, u KSD-u ćete naći savjesnog i ažurnog partnera.

Čuvanje povjerljivih osobnih podataka, priprema i arhiviranje podataka o zaposlenicima jedan je od naših prioriteta, te ovisi o Vašim specifičnostima i potrebama.

Za potrebe uprave i rukovodstva radimo izvješća i analize ukupnih troškova plaća i probne izračune koji mogu biti temelj za donošenje poslovnih odluka.

U području obračuna plaća pružamo sljedeće usluge:

 • Matični podaci djelatnika
  • implementacija matične baze podataka zaposlenika i unos podataka
  • prijava i odjava radnika na HZMO i HZZO
  • preuzimanje podataka o plaćama iz prethodnih razdoblja
 • Prikupljanje i obrada podataka za obračun plaća
  • obračun redovnih plaća
  • obračun plaća za izaslane radnike
  • obračun autorskog honorara
  • obračun ugovora o djelu
  • obračun troškova bolovanja na teret HZZO-a
  • obračun putnih naloga
  • obračun obustava i plaća u naravi
  • oodišnji obračun poreza i prireza
  • obračun i evidencija neoporezivih primitaka
 • Izrada potrebne dokumentacije
  • zakonski propisanih evidencija
  • priprema temeljnica plaće za knjiženje u glavnoj knjizi
  • izrada naloga za isplatu plaća, doprinosa poreza i prireza
  • izrada i slanje JOPPD obrasca na Poreznu upravu
  • kontakti i usklade s Poreznom upravom
 • Praćenje svih zakonskih promjena i njihova primjena

  Zakoni, pravilnici i mišljenja državnih institucija svakodnevno donose promjene vezano uz porez na dohodak i doprinose koji su osnovni dio obračuna plaće. Kontinuiranim praćenjem i edukacijom uvijek smo u toku te svoje znanje prenosimo u dnevnu praksu.

 • Kadrovske usluge obračuna plaća
  • Isporuka i slanje isplatnih listića ( na adresu društva, na adresu zaposlenika poštom, e-mailom i sl.)
  • Arhiviranje dokumentacije u skladu sa zakonom te prema potrebama i zahtjevima klijenta
  • Potvrde zaposlenicima potrebne za financijske institucije , dječji doplatak, vrtić i slično

Porezno savjetovanje

Uspješno poslovanje podrazumijeva uspješno upravljanje poreznim rizicima i izdacima. Ovo posebno vrijedi za ekonomije zemalja poput Hrvatske, gdje je porezni teret iznimno visok. U takvim uvjetima, porezne obveze su nezaobilazan i velik segment u poslovanju svake tvrtke.

Pritom uspješno upravljanje porezima ne ovisi isključivo o vašim poduzetničkim sposobnostima, već i o kontinuiranom praćenju izmjena i dopuna zakona kojima se kreira porezna politika, te tumačenju istih od strane zakonodavstva i prakse.

Naši porezni stručnjaci, s bogatim iskustvom u mnogim djelatnostima i raznim aspektima oporezivanja omogućuju nam da isporučujemo vrhunske rezultate na temelju profesionalnog razumijevanja poreznih politika i specifičnosti pojedinih djelatnosti .

Naš cilj u upravljanju vašim poreznim rizicima nije samo izbjegavanje eventualnih sankcija, već razumijevanje vašeg poslovanja kako bi kvalitetnim planiranjem došli do najmanjeg mogućeg iznosa poreza koji zakon dopušta!

Naše usluge obuhvaćaju široku lepezu poreza:

 • Porez na dodanu vrijednost

  Porez na dodanu vrijednost je jedan od temeljnih poreza kod kojih su najčešća pitanja što je porezna osnovica, gdje je mjesto oporezivanja, da li moram platiti PDV ili ne? Sustav poreza na dodanu vrijednost postaje sve složeniji. Naši stručnjaci kontinuirano prate razvoj sustava poreza na dodanu vrijednost te ćemo Vam pružiti kvalitetan, stručan i pravovremen odgovor na svako Vaše pitanje.

 • Porez na dobit

  Pitate se kako zakonito platiti manje poreza na dobit?

  Porez na dobit je direktan porez kojim se oporezuje dobit pravnih osoba i fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit.

  Zakonski propisi iz područja poreza na dobit često jasno definiraju kako je moguće platiti manje poreza, no poduzetnici često propuštaju baviti se ovim pitanjem.

  Koristeći usluge naših stručnjaka povećajte učinkovitost i profitabilnost svojeg poslovanja.

  Kroz širok asortiman usluga poreznog savjetovanja pomoći ćemo vam da uspješno upravljate utjecajem oporezivanja na Vaše poslovanje.

 • Porez na dohodak

  Iako se nekad smatra najjednostavnijim porezom, u stvarnosti je porez na dohodak jedan od najsloženijih poreza, što je naročito slučaj ako ostvarujete više vrsta dohotka, ili ostvarujete dohodak iz inozemstva.

  Bilo da razmišljate o najpovoljnijem načinu obračuna i isplate otpremnina, o porezno ispravnom upravljanju izaslanih radnika ili o isplati plaće u naravi, naši stručnjaci će osigurati da poštujete zakonske norme uz maksimalnno moguće uštede.

 • Transferne cijene

  Transferne cijene se uspostavljaju između povezanih osoba, a obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba, kao i same ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te među-kompanijsko financiranje.

  U skladu s zahtjevima međunarodne kao i hrvatske porezne regulative, društva koja posluju s međunarodnim i domaćim povezanim osobama moraju uspostaviti i dokumentirati sustav transfernih cijena, kojima se određuju uvjeti pod kojima se poslovanje između povezanih strana obavlja.

  U tu svrhu, navedena društva moraju izraditi studiju o transfernim cijenama kojom argumentiraju i dokazuju tržišne uvjete pod kojima se usluge između povezanih osoba zaračunavaju.

  Naše usluge obuhvaćaju:

  • podršku ovlaštenog poreznog savjetnika u izradi krovnog dokumenta o transfernim cijenama za grupu društava
  • podršku ovlaštenog poreznog savjetnika u izradi studije o transfernim cijenama
  • zasebna izrada ekonomskih analiza koje služe kako bi se utvrdilo da li su cijene zaračunate između povezanih osoba tržišne
  • izradu politika transfernih cijena za grupu društava
 • Pripajanja i stjecanja

  Sve se više na pripajanja i stjecanja gleda kao na jedan od najučinkovitijih načina za pretvaranje vizije u praksu. Ali, kako biste bili sigurni da će Vaša strategija polučiti željene rezultate - smanjenje troškova, povećan tržišni udio - morate osigurati da primjena maksimizira vrijednost investicije.

  Da bi postiglo potpun uspjeh, pripajanje zahtjeva pomno planiranje i znanje iz raznih područja, od porezno učinkovitog strukturiranja do najmanjih pojedinosti pravnog i regulatornog okruženja.

  Naš tim stručnjaka ima potrebno znanje i iskustvo kako bi pružio multidisciplinarni pristup koji će osigurati najbolje rješenje za svaki aspekt Vašeg poslovnog plana i vizije.

Poslovno savjetovanje

Uz Vas od ideje do uspješnog poslovanja.

Pokretanje poslovanja zahtjeva niz aktivnosti prije provedbe prve poslovne transakcije. Uz naše savjetovanje i uslugu, taj proces će za Vas biti jednostavno i učinkovito proveden.

Neke od osnovnih usluga u ovom segmentu su

 • Savjetovanje prilikom otvaranja poduzeća ili obrta

  Osnivanje društva jednostavno je uz korištenje naših resursa, savjeta i podrške. Omogućit ćemo vam da svoju tvrtku registrirate na jednostavan način uz niske troškove.

 • Usluga pružanja sjedišta poduzeća ili obrta

  Prema Zakonu o trgovačkim društvima prilikom registracije firme dužni ste prijaviti adresu poslovanja. Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru ali za to trebate imati sklopljen ugovor o najmu za korištenje prostora.

  U našoj usluzi nudimo adresu za registraciju tvrtke sa poštanskim pretincem za poslovnu korespondenciju.

 • Usluga pripreme i registracije kod nadležnih institucija:
  • Prijava u sustav poreznih obveznika poreza na dobit (PD)
  • Prijava u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV)
  • Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • Prijava na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Certifikati za e-FINA i e-Porezna
  • Prijava i slanje u Hrvatsku narodnu banku inozemnih vlasničkih ulaganja u Republiku Hrvatsku (IU-IP obrazac)
 • Savjetovanje prilikom
  • postavljanja poslovnih procesa
  • odabira informatičkog rješenja i pomoć prilikom implementacije istih
  • implementacija knjigovodstvenog procesa:
   • poslovnih knjiga - glavna knjiga i dnevnik
   • priprema računskog plana
   • porezne evidencije
   • pomoćne evidencije
  • Implementacija troškovnog računovodstva
  • Implementacija procesa obračuna plaća
  • Implementacija u računovodstvenim sustavima
  • Preuzimanje računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka

IT usluge

Današnje poslovanje nije moguće bez kvalitetnog poslovnog sustava (ERP) jer poslovno okruženje (poslovni partneri, državne institucije, banke) postavljaju svakim danom sve složenije zahtjeve za informatizacijom međusobne komunikacije i poslovanja.

Osim poslovnog okruženja, poslovanje je nemoguće razvijati bez kvalitetnih podataka dostupnih u realnom vremenu i na trenutni zahtjev te bez ušteda koje omogućuju automatizirani i informatizirani poslovni procesi.

U suradnji sa svojim partnerima, Zagreb data i Enter, u mogućnosti smo pružiti kvalitetno, cjenovno prihvatljivo i Vašem poslovanju prilagođeno IT rješenje.

Individualnim pristupom, stručnošću i razumijevanjem poslovnih potreba, KSD sa svojim partnerima implementira poslovni informacijski sustav (ERP) koji će odgovoriti na sve poslovne izazove koji se nađu pred Vašim poslovanjem.

Uvijek dostupnom podrškom i kontinuiranim razvojem koji prati zahtjeve poslovanja, u nama ćete naći partnera u kojeg se možete pouzdati.

Detaljnije o pojedinačnim IT rješenjima pogledajte na stranicama naših partnera:

 • Zagreb data

  Zagreb data razvio je Apross, sveobuhvatni poslovni informacijski sustav (ERP) nastao kao sinteza suvremenih tehnologija, dugogodišnjeg rada i iskustva stručnjaka Zagreb date na polju izgradnje informacijskih sustava i organizacije poslovanja. Pouzdan je, stabilan te lako prilagodljiv sustav raznim djelatnostima poslovanja namijenjen prvenstveno srednjim i velikim, organizacijski složenijim poduzećima koja posluju na više lokacija, s više poslovnih i profitnih centara.

  www.zgdata.hr

 • Enter

  Enter je razvio eFIN, poslovni informacijski sustav (ERP) namijenjen malim poduzećima te obrtima. Svojim modularnim pristupom omogućuje kvalitetna, jednostavna i funkcionalno prilagodljiva rješenja za široki spektar djelatnosti.

  www.enter-it.hr